Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności („Polityka”) przedstawia sposób, w jaki przetwarzamy identyfikujące Cię informacje (Twoje „dane osobowe”) zebrane podczas odwiedzania naszej strony internetowej pod adresem www.roidmi-polska.pl (dalej jako „Strona Internetowa”) oraz profili w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram) należących lub prowadzonych przez nas lub podczas kontaktowania się z nami za pomocą dostępnych narzędzi, a także w związku z zamówieniem, nabyciem lub korzystaniem z produktów oferowanych przez nas albo podjęciem z nami współpracy. W szczególności, Polityka wskazuje także sposób, w jaki wykorzystujemy dane osobowe zbierane w związku z funkcjonowaniem Strony Internetowej. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu komunikacji z Tobą (np. w sytuacji złożenia reklamacji, nadsyłanych zapytań itp.)

Niniejsza Polityka odzwierciedla wymogi wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest INNPRO Robert Błędowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku, przy ul. Rudzkiej 65c, 44-200 Rybnik, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000944160, posiadająca adres e-mail: [email protected], tel. 533 234 303 („Administrator”).

 

Przetwarzanie danych osobowych

Cel i podstawa przetwarzania danych

Dane osobowe, które nam podajesz, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, Twoje dane zamieszczone na Twoim blogu, profilu w mediach społecznościowych lub portalu internetowym, które zostaną nam przez Ciebie udostępnione, ewentualne dane przekazane w Twojej wiadomości nadesłanej do nas, dane pozyskane od Ciebie w wyniku korzystania przez Ciebie z naszej Strony Internetowej, tj. zapis dzienników zdarzeń na serwerze (dane otrzymane na podstawie używanego protokołu sieciowego m.in. data i godzina Twojej wizyty, odwiedzone adresy, rodzaj i wersja używanej przeglądarki internetowej, rodzaj i system operacyjny używanego urządzenia końcowego oraz Twój adres IP) przetwarzane są, w zależności od sytuacji, w następujących celach:

 • nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, rozwiązanie i prawidłowa realizacja współpracy w zakresie sprzedaży lub marketingu produktów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • udostępnienie Tobie produktu na potrzeby przeprowadzenia przez Ciebie testu produktu ramach Twojego bloga, działalności w social media, czy portalu internetowym (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • zbieranie opinii na temat produktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • obsługi zgłoszeń lub zapytań, które możesz do nas kierować (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • śledzenia Twojej aktywności w mediach społecznościowych, w ramach informacji udostępnionych publicznie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • marketing bezpośredni, wysyłanie newslettera zawierającego informację handlową dotyczącą produktów i marki oraz nowości na Stronie Internetowej, w tym ofert promocyjnych, o ile wyrazisz na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • remarketing przy zastosowaniu zbierania informacji o Twoim zachowaniu w sieci (tzw. tracking) oraz poddawaniu tych informacji automatycznej analizie, celem wyświetlenia reklam dostosowanych do Twoich prawdopodobnych potrzeb i preferencji, o ile wyrazisz na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – więcej informacji na ten temat znajdziesz w dalszej części Polityki w sekcji dotyczącej marketingowych plików cookies;
 • oferowanie usług społecznościowych, na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • wywiązanie się z obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa, np. przez ustawę o rachunkowości lub przepisy podatkowe (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu (np. dochodzenie przez nas roszczeń, a także obrona przed takimi roszczeniami, przeciwdziałanie nadużyciom lub oszustwom, reakcja na zapytania, skargi, sugestie) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W przypadku, w którym podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych jest Twoja zgoda (newsletter, marketing bezpośredni, remarketing), masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Podanie danych

Podajesz nam swoje dane osobowe dobrowolnie, jednakże niepodanie niektórych danych osobowych (tożsamości lub danych adresowych) może uniemożliwić nam realizację celów wskazanych powyżej (np. podjęcia z Tobą współpracy lub odpowiedzi na przesłaną przez Ciebie wiadomość).

Okres przetwarzania

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej – do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych lub
 • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą pomiędzy nami a Tobą lub
 • cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych była udzielona nam przez Ciebie zgoda (newsletter, marketing bezpośredni, remarketing) lub
 • zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes Administratora.

 

Odbiorcy danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane:

 • podmiotom, które działają na nasze zlecenie, tj. dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, agencjom marketingowym, kurierom, podmiotom świadczącym usługi księgowe, finansowe, ubezpieczeniowe i administracyjne, podmiotom przeprowadzającym na nasze zlecenie badanie satysfakcji klienta;
 • dostawcom konta użytkownika w mediach społecznościowych;
 • organom publicznym, w tym sądom, na ich uzasadnione żądanie;
 • organom publicznym, w tym sądom oraz pełnomocnikom, ubezpieczycielom i doradcom, w przypadku, gdy będzie to konieczne dla naszej obrony przed roszczeniami lub w celu dochodzenia przez nas roszczeń;
 • partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym; partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych do państw leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

Twoje uprawnienia

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, posiadasz następujące uprawnienia:

 • uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe;
 • żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • żądania przeniesienia Twoich danych osobowych do innego administratora;
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Administratora), a także – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego – w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj Prezesa Urząd Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa, [email protected] (jeśli uznasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe postępujemy niezgodnie z prawem).

 

Bezpieczeństwo danych

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL. Twoje dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez Administratora.

 

Postanowienia końcowe

Możemy okresowo wprowadzać zmiany do tej Polityki, między innymi po to, aby dotrzymać kroku nowym technologiom, praktykom branżowym i wymogom przepisów prawa.  O jej ewentualnych zmianach poinformujemy Cię z odpowiednim wyprzedzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej https://roidmi-polska.pl/polityka-prywatności/.

W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U.2019.1781), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j.) oraz aktów wykonawczych, wydanych na ich podstawie.